KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

Sempozyuma katılım amacıyla tarafımıza gönderilen bildiri özetleri sempozyum yetkili kurullarınca değerlendirilmiş, aşağıda yer alan listede kabul edilen bildiriler açıklanmıştır. Yetkili kurullarca kabul edilmeyen bildiri özetlerinin yazarları ise e-mail yoluyla bilgilendirilmiştir. Sempozyum oturum takvimi ise daha önce sempozyum akışında belirlendiği üzere 15 Mayıs 2017 tarihinde açıklanacaktır.
Katılımcılarımızın ulaşım ve konaklama giderleri tarafımızca karşılanmayacak olup, sempozyum sitemizde (www.darbesempozyumu.com) ulaşım ve konaklama hususunda katılımcılara faydalı olacağını düşündüğümüz bir çalışmayı paylaştık.
Programda görüşmek dileğiyle...

SIRA İSİM KONU
1 Doç. Dr. Hüseyin Üreten Atina’da Demokrasi Deneyimleri Ve Antik Dönem Düşünürlerinin Görüşleri 
2 Doç. Dr. Tahir KODAL 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Denizli
3 Doç. Dr. Ziyad EMRAHOV Ortadoğu Bölgesinde Darbeler: Tarih Ve Modernlik
4 Yrd. Doç. Dr. Ekrem Yaşar AKÇAY 15 Temmuz Darbe Girişimi Çerçevesinde Dijital Diplomasinin Kullanımı
6 Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZTÜRK Darbelerde Dînî Temel: Yezid b. Velid b. Abdülmelik Örneği
7 Yrd. Doç. Dr. Sıddık ÜNALAN İslam Tarihinde İlk Darbe Ve Hz. Osman'ın Şehit Edilmesi
8 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AYDOĞDU Türk Demokrasinin Büyük Fay Hattı: Darbeler
9 Öğr. Gör. Menderes ALPKUTLU 15 Temmuz Kalkışması’nın “Önaçıcı Liderlik Ve Önalıcı Güvenlik”  Bağlamında Analizi
10 Doç. Dr. M. Zeki DUMAN Türkiye’de Ordu-Siyaset İlişkileri Ve Askeri Darbelerin İdeolojik Kökenleri
11 Arş. Gör. Ruhi Can ALKIN İnkar Ve Epistemolojik Yetersizlik Arasında Batı’nın Demokrasi Ve 15 Temmuz Süreci İle İmtihanı
12 Arş. Gör. Mehmet ÇAKIR Lisansüstü Tezlerde Demokrasi Kavramının Yeri Ve Önemi Üzerine Nicel Bir Değerlendirme
13 Yrd. Doç. Dr Erhan TECİM Uzlaşmacı Kolektif Hareket Olarak 15 Temmuz Halk Hareketi
14 Osman KAYNAR, Şükrü SU Tanıkların Gözünden 15 Temmuz Darbe Girişiminin Demokrasinin Yerleşmesine Ve Milli Bilincin Uyanmasına Etkisi
15 Necat ÇETİN 12 Eylül 1980 Darbesinde Bizzat Tanık Olduğum Unutulmaz Seyyar İşkence Aracı : Mavi Tren
16 Prof. Dr. Ulvi KESER,Dr. Münevver KATA 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi Ve Kıbrıs  Türk Mücadelesine Etkileri
17 Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ Darbe, Din Ve Diyanet
18 Yrd. Doç. Dr. Ahmet BARBAK Darbe Olgusunun Yönetsel Boyutu: Kamu Örgütlenmesi Bağlamında Kavramsal Bir Tartışma
19 Yrd. Doç. Dr. Hicabi ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ASLAN,Yrd. Doç. Dr. Aynur ÖRNEK Demokrasinin Kesintiye Uğradığı Olağanüstü Dönemlerde 4. Güç Olarak Basının Rolü: Adü Öğrencileri Özelinde Bir Değerlendirme
20 Doç. Dr. Ali BÜYÜKASLAN 27 Mayıs 1960’dan 15 Temmuz 2016’ya Türkiye’de Darbeler: Darbe Bildirileri Üzerinden Türkiye’de Darbeleri Okumak
21 Arş. Gör. Fatih ÖZEN Hatıralar Işığında Talat Aydemir’in Darbe Girişimleri
22 Doç. Dr. Mustafa Özkan 15 Temmuz Askerî Darbe Girişiminde Din İstismarı
23 Prof. Dr. Kenan OLGUN II. Meşrutiyet Döneminde Asker-Siyaset İlişkileri (1912-1913): Halaskar Zabitan Grubu
24 Prof. Dr. Mehmet Ali KAYA Roma Cumhuriyeti’nin İÖ 80’li Yıllarında Siyaset Ve Darbeler
25 Okutman Yasemin ULUTÜRK Darbe Olgusunun Türk Romanındaki Tezahürü: Çığlığın Ardı Çığlık
26 Yrd. Doç. Dr. Erdem YAVUZ 1960 Darbesi Sonrası Yerel Basında Algı Yönetimine Bir Örnek: İnkılâbın Sesi Gazetesi
27 Dr. Berrin BAYBURT, Yrd. Doç. Dr Doğan DUMAN 28 Şubat Post-Modern Darbesi’nin İslami Dernek Ve Vakıflara Etkileri
28 Öğr. Gör. Mehmet Celâl GÜLTEKİN, Mehmet TEKÇE,Ömer Fazıl EMEK Lise Öğrencilerinin Türkiye’de Yaşanan Askeri Darbelerin  Etki Ve Sonuçlarına İlişkin Algıları Üzerine Bir Değerlendirme
29 Arş. Gör. Emre KURT, Arş. Gör. Hikmet Mengüaslan Reaction to Modernization: The First Coup Attempt in the Ottomans and the Kuleli Incident
30 Yrd. Doç. Dr. Dilek KORUCU  Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Türkiye Tarihindeki Darbelerin Eğitim Sistemine Etkileri
31 Yrd. Doç. Dr. Saim TÜRKMAN,Girayalp KARAKUŞ Türk Siyasal Tarihinde Darbeler
32 Yusuf Can TIRAŞ, Nami ERDOĞAN 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi'ni Anlatan Bir Roman: Sevinç Çokum'un Karanlığa Direnen Yıldız'ı
33 Yrd. Doç. Dr.  Doğan DUMAN İslamcı Dergilerin 27 Mayıs Hükümet Darbesine Yönelik Tutumları
36 Prof. Dr. H. Aliyar DEMİRCİ 15-16 Temmuz “Kollektif Şiddeti”: Sebepler Ve Sonuçlar
37 Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞARAN, Ali ÖZÇELİK İttihat Ve Terakki Cemiyeti’nin Yeraltı Faaliyetleri: Fedai Zabitan Oluşumu Ve Siyasi Cinayetler
38 Dr. Yeşim DEMİR Albay Talat Aydemir’in Darbe Girişimleri
39 Yrd. Doç. Dr. Bülent ÇELİK Osmanlı Devletinde İktidarın Sınırlarını Çizen Bir Güç Olarak Yeniçeri Ocağı
40 Doç. Dr. Tanju DEMİR, Halit CABBAR Bir Vaizin Darbe Planı Ve Uygulanışı: Patrona Halil İsyanına Farklı Bir Bakış
41 Yrd. Doç. Dr. Abdunnur YILDIZ, Arş. Gör. Haluk YAMAN, Arş. Gör. Ahmet KÖSTEKÇİ Ak Parti Dönemi ve 15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminin Ekonomi Politiği
42 Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÇANDIR Hatıralar Işığında 27 Mayıs’ın Sosyolojik Ve Psikolojik Sonuçları
43 Sevda Gülşah YILDIRIM, Eren YÜRÜDÜR, Sedat YAZICI Askeri Darbe Algı, Bilgi Ve Tutum Ölçeği (Adabtö) Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
44 Öğr. Gör. Dr. Uğur ÜNAL, Yrd. Doç. Dr. Erdoğan AKMAN  Kırgızistan Medyası Üzerinden 15 Temmuz Darbe Kalkışmasının Dış Basında Haberleştirilmesi
45 Yrd. Doç. Dr. Erdoğan AKMAN, Öğr. Gör. Dr. Uğur ÜNAL Rus Medyasında 15 Temmuz Darbe Kalkışmasının Yansımaları: Tass Haber Ajansı Örneğinde
46 Yrd. Doç. Dr. Kevser TAŞDÖNER Galya Fatihinden Diktatörlüğe: Caesar Darbesi
47 Yrd. Doç. Dr. Cantürk CANER, Uzman Betül ŞENGÜL Sosyal Bilimler Literatüründe Darbe Ve Darbecilik: Kavramlar, Tanımlar Ve Sınıflamalar
48 Öğr. Gör. Mehmet Fatih IŞIK Türkiye’de Darbe Felsefesi Ve Rasyonelleştirme Çabaları
49 Mehmet Alper DEMİR, İlhan KULACA, Özen DURAN  14 Mayıs’tan 15 Temmuz’a: Demokrasi Tünelinde Türkiye
50 Dr. Atiye EMİROĞLU 1960 Darbesinin Medyada Yansımaları Ve Bu Yansımaların Hasan Polatkan’ın Ailesi Üzerine Etkileri
51 Dr. Veysel ERAT 1980 Darbesinin Yükseköğretim Politikasına Yansıması
52 Yrd. Doç. Dr. Kasım TATLILIOĞLU Askeri Darbelerin Psiko-Sosyal Sonuçları Üzerine Genel Bir Değerlendirme
53 Osman SOFTIC Military İnterventions As Tools To Stifle Turkey's Emergence As An İndependent Global Power: Comparative Analysis Of Coup De Etates
54 Arş. Gör. Emrah BAŞARAN Darbelerde Halk Tepkisi: 15 Temmuz Örneğinde Bir Analiz
55 Yrd. Doç. Dr. Kemal Ramazan HAYKIRAN Tarihte Bir Paralel Yapı Darbesi: Akkoyunlu Devleti’nin Yıkılışı Ve Şah İsmail
56 Yasemin KOÇ 1980 Darbesi’nin 1980 Kuşağı Şiirine Etkisi
57 Prof. Dr. Süleyman İNAN Türkiye’nin Toplumsal Kültüründe ‘Darbe-İsterlik’(!) Problematiği Ve Demokrasi Eğitimi
58 Yrd. Doç. Dr. Musa GÜMÜŞ, Eren KORKMAZ 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne Karşı Üniversitelerin Sergilediği Yaklaşımlar Üzerine Düşünceler
59 Öğr. Gör. Ali ALU 15 Temmuz Darbe Girişiminin Psikolojik Kazanımları
60 Kemalettin BAL 1980 Askeri Darbesi’nin İslamcı Şiirde Yarattığı Toplumsallıktan Bireyselliğe Çözülme
61 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜL, Celalettin YANIK 1980 Askeri Darbesi Ve Kurucu İktidarın Denge Denetleme Makamı: Cumhurbaşkanlığı
62 Prof. Dr. Bayram AKÇA, Okt. Osman KÖSE, Okt. Zeynep Özdem KÖSE 27 Mayıs 1960 Ve 12 Eylül 1980 Askeri Darbelerinin Muğla İline Yansımaları
63 Doç. Dr. Mustafa SÜRMEN, Arş. Gör. Emre KARA Türkiye’de Darbe Dönemlerinin Tarım Sektörüne Olan Etkileri
64 Arş. Gör. Nilüfer ÖZTÜRK AYKAÇ, Yrd. Doç. Dr. Onur AYKAÇ  Darbe-Sis İlişkisi Ve “Sis” Mefhumu Üzerinden Darbenin Anlatılışı
65 Doç. Dr. Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI,Burcu ALTINAY, Zeynep MUTLU,Büşra AKGÜNLÜ Eylemlerimizle Nasıl Farklılık Yaratabiliriz: Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Bir Etkinlik
66 Yrd. Doç. Dr. Ebru GENÇALP 27 Mayıs 1960 Darbesi Ve Basındaki Yansımaları
67 Dr. Eleftherios GİOVANİS, Yrd. Doç. Dr. Öznur Özdamar GİOVANİS “Does Democracy Cause Growth and Reduces Inequality or Poverty Causes Dictatorships
68 Fatih TOLGA Cemaat Kavramı Ekseninde 15 Temmuz’un Sosyolojik Analizi
69 Gamze BUDAK Türk Basınına Göre 12 Eylül 1980 Darbesinin Siyasi Hayata Etkileri
70 Yrd. Doç. Dr. Yaşar BARUT, Öğr. Gör. Kemal ÖZCAN, Arş. Gör. Volkan DURAN Ulusal Basında 15 Temmuz Kalkışmasının Ele Alınışı
71 Sezai Çağlayan, Fatih Yaşar The Assessment Of Reactıons To Mılıtary Coups Wıthın The Framework Of Internatıonal Law
72 Yrd. Doç. Dr. Çağatay BENHÜR, Canan SARIYAR 27 Mayıs 1960 Darbesi ve Konya Basını
73 Yrd. Doç. Dr. Ceyhune Huseynova Huseyn Kızı Devletin Kurulmasında Demokratik İlkeler
74 Okt. Banu BERBER BABALIK 12 Eylül 1980 Darbesinin Türk Basınına Yansıması
75 Ömer GÜNGÖRMÜŞ Diadokhoslar Dönemi İktidar Çekişmelerinde Askeri Darbelerin Yeri
76 Cevat AKKANAT İki Darbe, İki Şiirsel Tutum: 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a Şairin Sınavı
77 Öğr. Gör. Ömer Fazıl EMEK,Öğr. Gör. Mehmet Celal GÜLTEKİN 15 Temmuz Askeri Darbe Öncesi Ve Sonrası Karşılaştırmalı Bir Ekonomik Değerlendirme
78 Yrd. Doç. Dr. Halil MUTİOĞLU Emperyalist Entrikanın Teo-Politik Yüzü Olarak Fethullahçı Terör Örgütü Ve Dinler Arası Diyalog
79 Yrd. Doç. Dr. Atakan HATİPOĞLU Türkiye’de Ordu Ve Siyaset İlişkileri
80 Prof. Dr. Âdem CEYHAN 27 Mayıs Mağduru Bir Demokrat Şair Ve Yazar: Mehmet Süleyman Teymuroğlu Hayatı Ve Eserleri
81 Doç. Dr. Kadir KARAGÖZ Türkiye’de Askeri Darbe Girişimlerinin Finansal Piyasalara Etkisi: Olay Çalışması Yaklaşımı
82 Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ Cumhuriyet Döneminde Darbeler Ve Kitaplar
83 Yrd. Doç. Dr.  Muhammet AVAROĞULLARI Çeşitli Ülkelerinin Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi
84 Aslı SOLAK İzmir Yerelinde 27 Mayıs 1960 Darbesi’nin Toplumsal Etkisi
85 Doç. Dr. Aslı YENİPAZARLI Türkiye’de Darbeler, Ekonomik Özgürlükler Ve Demokrasi
86 Yrd. Doç. Dr. Türkan BAŞYİĞİT Üniversite’den Hapishaneye  Türkiye’nin İlk Kadın Deprem Uzmanı’nın Yassıada’ya Uzanan Yaşam Öyküsü Nuriye Pınar(Erdem
87 Doç. Dr. Filiz ÇOLAK 27 Mayıs Askeri Müdahalesi Ve TBMM’deki  Kadın Vekiller
88 Arş. Gör. Cem UNCU İngiltere Destekli Bir Askeri Müdahale: İran’ın Son Türk İktidarı Kaçarlara Yapılan  1921 Darbesi
89 Prof. Dr. Mevlüt UYANIK 15 Temmuz 2016 Sonrasında Yeni Bir Din Dili Oluşturmanın Gerekliliği Üzerine
90 Rafael Marchesan TAUİL Democracy And Socialism In Brazil: Intellectuals And Politics After The Military Coup Of 1964
91 Dr. Ahmet Salih İKİZ Türkiye’de Ekonomik Stabilite Ve Darbeler
92 Arş. Gör. Murat YİĞİT Dış Müdahale Aracı Olarak Askeri Darbe: Orta Afrika Cumhuriyeti Örneği
94 Prof. Dr. Nazmi ORUÇ Türkiye’ye  Yönelik  Algı  Yönetimi: Ermenistan’ın Ağrı Dağı  İddası
95 Yasemin MUMCU Darbe Sonrası Yeni İnsan Tipinin Mustafa Kutlu Hikâyelerindeki İzdüşümü
96 Yrd. Doç. Dr. Sedat AKKURNAZ  Eski Yunan Mitolojisinde Evren Hakimiyeti: Tanrıların İktidar Mücadelesi
97 Doç. Dr. Hatice EROL, Doç. Dr. Abdullah ÖZDEMİR Türkiye’de Darbelerin Sosyal Haklar Ve Sendikalar Üzerindeki Etkileri
98 Doç.Dr. Özgür YILDIZ 1876 Darbesi (Sultan Abdülaziz Örneği)
99 Abdur Rahman FUAD Turkey And The Medıa: A Hıstorıcal 15th July’s Role Behınd The Coup Attempt
100 Yrd. Doç. Dr. Selma GÖKTÜRK ÇETİNKAYA Adnan Menderes’e Yapılan Darbe: 27 Mayıs Ve 1960’tan Günümüze Türkiye’de Darbe Bilinçsizliği
101 Doç. Dr. Necefova Merziyye Türkiye Edebiyatında 15 Temmuz  Hadiselerinin Tesviri
102 Yrd. Doç. Dr. Hatice ALTUNKAYA Saklı Kitap Romanı’ndan 28 Şubat Post Modern Darbesinin Yansımaları
103 Prof. Dr. Turan KARATAŞ Şairin Darbeyle İmtihanı
104 Fatih KALECİ Türkiye Ekonomisinin Ve Finansal Sisteminin 15 Temmuz Darbe Girişimine Karşı Direncinin Analizi
105 Prof. Dr. Şaban Coşkun ÖNEM Basit Uyumlu Salıngan Sisteminin Sosyal Durumlara Uyarlanması ve Türkiye’de Anti-Demokratik Müdahaleler
106 Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya KESKİN 27 Mayıs Darbesinden 15 Temmuz Kalkışmasına Kadar Silahlı Kuvvetlerin Kışla Dışındaki Etkinliği
107 Doç. Dr. Nevzat ARTUÇ İttihatçı Darbe Girişimi: Bâb-ı Âli Baskını
108 Doç. Dr. Fatih DUMAN Demokrasi Versus Ulusal/Milli Egemenlik: Uyum Ve Gerilimler
109 SAMET AKVERAN Darbe Girişimi Ve Sosyal Medya
110 Uzm. Öncel SENCERMAN  Darbeler ve İç Savaş Mağduru Sahraaltı Afrika Ülkelerinde Barış Anlaşmaları
111 Doç. Dr. Fatih DUMAN Demokrasi Ve Muhafazakârlik İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
112 Doç. Dr. Mehmet Hanifi BAYRAM Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Türkiye’deki Son Olağanüstü Hal Tedbirleri
113 Uzman Özden Demircioğlu FAYDALIGÜL Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kütüphane Koleksiyonunda Yer Alan Adnan Menderes ve Demokrat Parti Dönemi İle İlgili Basılı ve Elektronik Kaynaklar
114 Arş. Gör. Murat TURGUT Eski Mezopotamya Ve Hitit Toplumlarından Bazı Darbe Dönemleri
115 Erdal İNCE 1980 Darbesi’nin Ve Sonrasının Çocuksu Düşlerde Oluşturduğu Sosyolojik Ve Psikolojik Travmalar (Bir Kayı Boyu Çocuğu Mıstık’ın Gözüyle)
116 Doç. Dr. Metin UÇAR Demokrasinin Halkı Versus Halkın Demokrasisi: 15 Temmuz Ve Sonrası için Demokrasiyi Korumanın İmkanlari Üzerine Düşünceler
117 Arş. Gör. Haluk YAMAN, Arş. Gör. Ahmet KÖSTEKÇİ Toplumsal Algı Oluşturmada Medyanın Rolü
118 Arş. Gör. Muhittin ÇEKEN Bizans’Ta Başarısız Bir Darbe Teşebbüsü: Nika İsyanı
119 Muhammad Yaseen Naseem, Mehmet RAKIPOĞLU Türkiye’Deki Darbe Teşebbüslerindeki Çok Taraflı İdeolojik Düşmanlık Durumu (1997 Ve 2016)
120 Doç. Dr. Mustafa GÖKÇE Hazar Havzasında Enerji, İstikrar Ve Darbe
121 Dr. Tekin ÖNAL Talat Aydemir Kalkışmalarının Türk Basınına Yansımaları Ve Kamuoyu Oluşumu
122 Yrd. Doç. Dr. Feridun NİZAM-Emirhan ÇELİKEL 15 Temmuz Darbe Girişiminin Bastırılmasında Proaktif Halkla İlişkiler Çalışmaları Ve Kriz Yönetim Metotlarının Analizi
123 Yrd. Doç. Dr. Nilgün Nurhan KARA İzmir Basınında 1960 İhtilali’Nin İlk Günleri
124 Arş. Gör. Merve ÇETİN DAĞDELEN Türkiye’De Darbe Dönemlerine Medya Araçlarının Sosyolojik Etkisi Üzerine Bir İnceleme
125 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sami MENCET Üniversite Öğrencilerinin 15 Temmuz Algısında Medyanın Rolü
126 Doç. Dr. Hüseyin KOÇAK, Fatma Zehra DURNA 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi Ve Türk Toplumu
127 Yrd. Doç. Dr. Dilara USLU Darbeye Giden Süreçte Dünya’Dan Yansımalar
128 Yrd. Doç. Dr. Muhammed KURDİ, Arş. Gör. Muhittin ÇEKEN, Mustafa ALP 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün Suriye-Mısır Basınına (Rejim Yanlısı) Yansıması
129 Prof. Dr. Yaşar SEMİZ -Okutman Güngör TOPLU 27 Mayıs Askeri Müdahalesi Sonrası Dr. Fazıl Küçük’E Karşı Protesto Mitingleri
130 Doç. Dr. Necmiye CÖMERTLER ŞİMŞİR, Yrd. Doç. Dr. Funda ÇONDUR Türkiye’De Yaşanan Darbelerin Makroekonomik Göstergelere Etkileri
131 Yrd. Doç. Dr Ali KORKMAZ 1980 Askeri Darbesinin Türk Basını Üzerindeki Etkisi
132 Yrd. Doç. Dr. Feridun NİZAM Darbeler Ahlaki Paniği Tetikler Mi? 15 Temmuz Sonrası Sosyal Medyada Ahlaki Panik Örnekleri
133 Dr. Elvan ÖZ ÇOKİŞLER Uluslararası Hukukta Darbe Sonrası Hükümetlerin Tanınması: Kurallar Ve Uygulamalar
134 Erkan ŞEN Osmanlı İmparatorluğu’Ndan Cumhuriyet’E Devreden “Kurtarıcılık” Geleneği Ve Talat Aydemir Darbe Girişimleri
135 Doç. Dr. Süleyman AÇIKALIN, Yrd. Doç. Dr. E. Savaş BAŞÇI 15 Temmuz 2017 Başarısız Darbe Girişimi Ve Bıst 100’De Yer Alan Yerli Ve Yabancı Yatırımcılarının Davranış Analizi
136 Doç. Dr. İlker SAKINÇ, Yrd. Doç. Dr. Sıdıka Öznur SAKINÇ 15 Temmuz Darbe Girişiminin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi
137 Yrd. Doç.Dr. Sertaç Timur DEMİR 15 Temmuz Hatırasını Korumak: İletişim, Hız Ve Unutkanlık Çağında Darbe Kültürü Ve Kolektif Bellek
138 Yrd. Doç.Dr. Sertaç Timur DEMİR 15 Temmuz Miladında Medya Ve Darbe Kültürü
139 Tahir PEKASİL Devrim İle Cuntacılık Arasında Milli Demokratik Devrim (Mdd) Stratejisi Ve Hegemonya
140 Arş. Gör. Hamza ÖZÇİFTÇİ, Arş. Gör. Fatih ÇELİK 2000 Sonrası Dünya’da Askeri Darbe Yaşayan Ülkeler
141 Arş. Gör. Cemaleddin GEREDE, Arş. Gör. Hüseyin KUTBAY Askeri Darbelerin Kamu Harcamalarına Etkisi: Türkiye Örneği
142 Prof. Dr. Milton LAHUERTA Democracy, Intellectuals And Political Culture: Relationships Between Specialized Knowledge And Common View In Brazil
143 Doç.Dr. Lütviyye ASGARZADE Adnan Menderes Ve Sovyet Azerbaycani
144 Doç. Dr. Mustafa ALİCAN İslâm Tarihine Yön Veren Bir Darbe Girişimi: İbrahim Yınal’ın Tuğrul Bey’e İhaneti
145 Doç.Dr. Dilşen İnce ERDOĞAN Propaganda: 27 Mayıs Darbesini Meşrulaştırma Çalışmaları
146 Prof.Dr. Sabit DUMAN 1960 Askeri Darbesinde Türk Öğrenci Eylemlerinin Rolü
147 Prof. Dr. Hasan BABACAN İttihat Terakki’nin Muktedir Olma Kavgası: Bâbıâlî Baskını
148 Arş. Gör. Ali Emre DİNGİL, Aynur ÇAM 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Yerel Basın Gündemi: Aydın İli Örneği
149 Prof. Dr. Nurettin GÜLMEZ Türkiye’de Darbe Ve Muhtıra Bildirilerinde Kullanılan Konular
150 Prof. Dr. Muzaffer DEMİR Geç Roma Cumhuriyet Döneminde Başarısız Bir Darbe Girişimi: Catilina Komplosu ( MÖ. 63)
151 Dr. Sinan DEMİRTÜRK 27 Mayıs Darbe Sürecinde Bir Yol Ayrımı: On Dörtler Hadisesi
152 Yrd. Doç. Dr. Halit BOZ Kur’an’da Saldırganlık Psikolojisini Engellemenin Yöntemleri
153 Yrd. Doç.Dr. Selma Göktürk Çetinkaya,Buse SAĞIR 27 Mayisin Ağır Sonucu: Bir Başbakanın İdamı
154 Arş. Gör. Ali KÖSTEPEN 2013-2016 Yılları Arasında Türkiye’de Gerçekleşen Darbe Girişimlerinin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri
155 Yrd. Doç. Dr. Musa GÜMÜŞ 1960 Darbesi’nin Meşruiyet Kaygıları ve Ak Devrim Kitabı
156 Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÜNLÜ, Prof. Dr. Mehmet E. GÜNDOĞMUŞ Türkiye’de 1980 Sonrası Darbe Ve Muhtıra Dönemlerinin Makro Ekonomiye Etkilerinin Analizi
157 Menderes Akdağ Tanıklıklarla Darbeler ve 12 Eylül